دویدن با ذهن

.

که بود آنکه درون مرا خراشید؟

..............................................

بشنوید

Only One Thing